𝐘𝐄̂𝐔 𝐂𝐀̂̀𝐔 𝐁𝐀̆̀𝐍𝐆 𝐂𝐇𝐔̛́𝐍𝐆 𝐓𝐀̀𝐈 𝐂𝐇𝐈́𝐍𝐇 𝐂𝐇𝐎 𝐇𝐎̂̀ 𝐒𝐎̛ 𝐗𝐈𝐍 𝐓𝐇𝐈̣ 𝐓𝐇𝐔̛̣𝐂 𝐓𝐇𝐀̆𝐌 𝐔́𝐂

| Lượt xem: 139
Khi nộp hồ sơ xin thị thực thăm Úc, quý vị được yêu cầu cung cấp thông tin phù hợp chứng minh tình hình tài chính hiện tại của mình. Chúng tôi cần biết quý vị có đủ khả năng và phương diện tài chính chi trả cho chuyến đi Úc của mình.
Hỗ trợ tài chính từ bạn bè hoặc gia đình ở Úc có thể được xem xét, nhưng điều quan trọng là đương đơn phải có đủ tài chính.
Dưới đây là ví dụ về thông tin tài chính phù hợp:
• Bảng sao kê ngân hàng trong vòng ít nhất là ba tháng gần nhất có thể hiện nguồn tiền, lịch sử giao dịch/tiết kiệm, và số dư cuối cùng. Ví dụ: bảng sao kê thể hiện bằng chứng thu nhập thường xuyên từ việc làm hoặc thu nhập từ đầu tư và các kế hoạch hưu trí/lương hưu.
• Bằng chứng về việc làm như hợp đồng lao động hoặc phiếu lương để chứng minh lời khai về tình hình việc làm của đương đơn. Phần chứng minh này bao gồm cả bằng chứng về việc đương đơn tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.
• Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc báo cáo tài chính và/hoặc chứng từ thuế chứng minh đương đơn tự kinh doanh và tình hình tài chính của đương đơn.
Lưu ý: danh sách này không phải là tất cả. Ngoài danh sách này ra còn có thể có các yếu tố khác cần xem xét tùy thuộc vào hoàn cảnh cá nhân của từng đương đơn.
Những ví dụ dưới đây sẽ KHÔNG được chấp nhận làm bằng chứng tài chính vì các giấy tờ này thường bị làm giả và không cho thấy bằng chứng về thu nhập:
• Sổ tiết kiệm/Sổ tiền gửi có kỳ hạn
• Hóa đơn viết tay thể hiện thu nhập hoặc bằng chứng về nguồn tiền
• Việc làm được trả lương bằng tiền mặt
• Xác nhận thu nhập của Ủy ban nhân dân địa phương
• Hình ảnh việc kinh doanh hoặc tài sản
Nếu quý vị cung cấp Sổ tiết kiệm/Sổ tiền gửi có kỳ hạn, chúng tôi có thể xem xét tính xác thực của số dư tài khoản dựa trên tình hình tài chính hiện tại của quý vị. Cung cấp giấy tờ giả hoặc thông tin không trung thực có thể dẫn đến việc không đươc cấp thị thực trong vòng ba năm.
Giấy chứng nhận đất đai, tài sản và các tài sản khác (ô tô, xe máy) không được coi là bằng chứng tài chính nếu không có thu nhập phát sinh từ những tài sản này.
Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem trang mạng của chúng tôi https://hcmc.vietnam.embassy.gov.au/.../visas_and...

Có thể là hình ảnh về văn bản