Shocking news!

| Lượt xem: 112

Tỉ lệ đỗ visa du học nghề của thị trường offshore Việt Nam trong tháng 3/2024 chỉ là 5.7% 😢. Úc với iếc kiểu này thì chết thôi

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Citizenship Country Bangladesh Brazil Cambodia Vocational Education and Training Sector Chile 0.0% China, Peoples Republic of (excl SARs) Colombia Fiji India 90.8% 50.0% 95.0% 36.1% 1% 45.2% 64.2% 18.9% 56.2% 5.8% 88.9% 93.1% 100.0% Indonesia Kenya Malaysia Mexico Nepal Pakistan Philippines Sri Lanka Thailand Vietnam Grand Total 1.1% 36.0% 0.0% 82.8% 5.7% 30.5%'